Một số bái viết hay

 

Sự hội tụ của chuỗi Fourier

http://bomongiaitich.wordpress.com/2012/06/01/su-hoi-tu-cua-chuoi-luy-thua-chuoi-fourier/

Sự phân kỳ của chuỗi Fourier – Ví dụ của Kolmogorov

http://bomongiaitich.wordpress.com/2014/01/01/su-phan-ky-cua-chuoi-fourier-vi-du-cua-kolmogorov/

Ý nghĩa điều kiện trong bài toán biên http://bomongiaitich.wordpress.com/2010/02/21/y-nghia-cac-di%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n-trong-bai-toan-bien/

Từ chuổi Fourier sang tích phân Fourier

http://bomongiaitich.wordpress.com/2013/04/10/tu-chuoi-fourier-den-tich-phan-fourier/

Hiện tượng Gibs http://bomongiaitich.wordpress.com/2010/03/10/hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-gibbs/

 

Các định lý về Moment http://bomongiaitich.wordpress.com/2010/08/08/cac-d%E1%BB%8Bnh-ly-v%E1%BB%81-moment/

 

 

Note http://bomongiaitich.wordpress.com/?s=S%E1%BB%B1+h%E1%BB%99i+t%E1%BB%A5+c%E1%BB%A7a+chu%E1%BB%97i+Fourier&x=8&y=8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: