Vấn đề phân tích thứ nguyên

Đối tượng được định nghĩa thứ nguyên: Thứ nguyên chỉ định nghĩa cho độ lớn của vector theo https://www.k12.gov.sk.ca/docs/physics/u1b3phy.html

 

Các phép toán trên các đại lượng vật lý: (bổ sung sau)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: