Học tập + nghiên cứu

Đọc sách: phải hiểu đúng ý tác giả, đọc cẩn thận vá có ghi chép thông tin quan trọng.

Lám việc: Không ôm đồm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: