Một số trang thông tin- học tập

  1. Bài viết blog hay:
  2. Tin tức
  3. Các trang học bổng
  4. Trang học Tiếng Anh

1) Các blog hay

Trang GS Nguyễn Văn Tuấn: http://nguyenvantuan.net/

Blog toán

Blog vnCFD group: http://vncfdgroup.wordpress.com

Diễn đàn vật lý: http://www.physicsforums.com

Trang  kỹ thuật tính toán số:

  • mathswork: http://www.mathworks.com
  • Diễn đàn tính toán số C++, Fortran

Thuật toán (KHMT): http://www.procul.org hoặc                    http://www.jaist.ac.jp/~bao/

PhD Việt: http://vietphd.org/forum/index.php

2. Các Trang học bổng

http://www.daadvn.org/vi/
http://scholarship-positions.com/PhD job 

http://imechanica.org/taxonomy/term/73

http://www.research-in-germany.de/phd

Trường KIT:

http://www.mach.kit.edu/english/seite300.php

http://ttvnol.com/Duhoc

http://vietabroader.org/f/index.php

http://ttvnol.com/Duhoc/1035549

3. Trang tin tức

Đọc tin tức

4) Trang học tiếng Anh

http://www.tienganh123.com/

manythings.org

esl-lab.com

Test: http://luyentienganh.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: