Một số câu hỏi

1) Làm rõ từ flux trong FVM. Dòng vào, dòng ra nghĩa là sao?

2) Trong phương pháp thể tích hữu hạn, thể tích tích phân trong một phương trình vi phân từng phần chứa một số hạng phân rã được biến đổi thành mặt tích phân, dùng định lý Ostrogradsky–Gauss. Các số hạng này sau đó được tính l à thông lượng ở các bề mặt của mỗi thể tích hữu hạn. Bởi vì thông lượng đi vào thể tích đã cho là đồng nhất với thông lượng đi ra thể tích liền kề nên phương pháp này có tính bảo toàn.

(trích http://www.advantech.vn/index.php?option=com_glossary&id=117&Itemid=92&lang=vi)

Làm rõ từ bảo toàn trong nhận định trên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: