Solve linear system in matlab

Test với ma trận điều kiện xấu
>> a=hilb(50);
>> b=ones(50,1);
Xét hệ ptr tuyến tính ax=b, gọi r:= ax-b là thặng dư
1. Dùng lệnh a\b => thặng dư bé hơn 2 pp sau
2 , 3 và 4 như nhau:
mpower(a,-1)*b và a^-1*b, inv(a)*b
5. linsolve http://www.mathworks.com/help/techdoc/ref/linsolve.html
Hiệu quả hơn cả 3 method trên với thẳng dư nhỏ hơn

Trong số đó: 5 là hiệu quả nhất

Advertisements

6 Responses to “Solve linear system in matlab”

 1. vanchanh123 Says:

  Symbolic-numerical methods for the computation of
  normal forms of PDEs
  http://www.maths.leeds.ac.uk/~malidi/PaperSysDyn.pdf

 2. vanchanh123 Says:

  Templates for the Solution of Large and Sparse
  Linear Systems and Eigenvalue Problems
  http://acts.nersc.gov/events/AH2002/eigentemp.pdf


Comments are closed.

%d bloggers like this: