Đánh giá sai số cho các đạo hàm của đa thức nội Suy Hermit

Đánh giá sai số H nội suy Hermit cho f tại hai nút x_0,x_1=x_0+h
Xét x\in [x_0,x_0+h]
Đặt M_4=max_{x\in [x_0,x_0+h]} |f^{(4)}(x)|
Ta có các bất đẳng thức đánh giá sai số sau:
1/ |f(x)-H(x)|\le \frac{h^4.M_4}{384}
2/ |f'(x)-H'(x)|\le \frac{h^3.M_4\sqrt{3}}{216}
3/ |f''(x)-H''(x)|\le \frac{h^2.M_4}{12}
4/ |f'''(x)-H'''(x)|\le \frac{h.M_4}{2}
(Trong tài liệu có nhầm không h^4 )

Advertisements

2 Responses to “Đánh giá sai số cho các đạo hàm của đa thức nội Suy Hermit”

 1. vanchanh123 Says:

  Cm (1)
  Dùng kết quả của thầy :
  f(x)-H(x)=\frac{f^{(4)}(\delta_x)}{(2N)!}W_N^2(x) . Với W_N(x)=\prod_{i=1}^N (x-x_i)

  Ở đây : W(x)=(x-x_0)(x-x_0-h)
  Khảo sát W^2(x) để tìm một chặn trên
  [W^2(x)]'=(2x-2x_0-h)W(x).Ta sẽ thấy x=x_0+\frac{h}{2} là điểm cực đại
  Nên |f(x)-H(x)|\le\frac{M_4.W^2(x_0+\frac{h}{2})}{2.2!}=\frac{M_4.h^4}{384}

 2. vanchanh123 Says:

  2/ |f'(x)-H'(x)|\le \frac{h^3.M_4\sqrt{3}}{216}

  Ban đầu cứ tưởng đaọ hàm thoải mái, cho công thức sai số của f. Và tìm chặn cho [W^2(x)]^{(i)}. Nhưng điều đó không ổn ở :
  \delta_x phụ thuộc vào x. Nên ý đó đã bị phá sản

  Ta tiếp tục dùng đẳng thức ban đầu :
  Khi đó :
  \frac{f(x)-f(y)+H(y)-H(x)}{x-y}=\frac{f^{(4)}(\delta_x).[W(x)]^2-f^{(4)}(\delta_y).[W(y)]^2}{4!(x-y)}

  Tiếp tục:
  | \frac{f(x)-f(y)+H(y)-H(x)}{x-y}|\le \frac{M_4.|[W(x)]^2-[W(y)]^2|}{4!|x-y|}

  Do -M_4W^2(x) \le f^{(4)}(\delta_x).W^2(x)\le M_4.W^2(x) ,\forall x\in [x_0+x_0+h]
  Cho qua giới hạn : vẫn bảo toàn dấu bdt
  |f'(x)-H'(x)|\le \frac{M_4.[W^2(x)]'}{4!}

  Cũng lý luận tương tự:
  f'(x)-H'(x)= \frac{f^{(4)}(\delta_x(1)).[W^2(x)]'}{4!}
  Đưa đến:
  |f^{(i)}(x)-H^{(i)}(x)|\le \frac{M_4.[W^2(x)]^{(i)}}{4!}
  Nên ta chỉ việc đánh giá [W^2(x)]^{(i)}
  Khảo sát:
  [W^2(x)]''=6x^2-6(2x_0+h)x+6x_0^2+6x_0h+h^2
  Có hai không điểm
  x=x_0+\frac{3-\sqrt{3}}{6}h\\ or x= x_0+\frac{3+\sqrt{3}}{6}h
  Khi đó : Đánh giá được :
  |f'(x)-H'(x)|\le \frac{M_4}{4!}.A.
  Với A=|(\frac{3-\sqrt{3}}{6}).(\frac{3-\sqrt{3}}{6}-1)(\frac{3-\sqrt{3}}{3}-1)h^3| =\frac{h^3}{6\sqrt{3}}
  Nên |f''(x)-H''(x)|\le \frac{M_4.h^3\sqrt{3}}{216}

  Mấy cái kia tương tự

  3/ |f''(x)-H''(x)|\le \frac{h^2.M_4}{12}

  [W^2(x)]'''=12x-12x_0-6h
  4/ |f'''(x)-H'''(x)|\le \frac{h.M_4}{2}
  (Trong tài liệu có nhầm không h^4 )


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: